Skip to content

RE0FB21A

Ðîññèÿ. Òþìåíñêàÿ îáëàñòü. 2 àïðåëÿ. Íà ìåñòå êðóøåíèÿ ïàññàæèðñêîãî ñàìîëåòà ATR-72 àâèàêîìïàíèè "Þòýéð", íà áîðòó êîòîðîãî áûëî 43 ÷åëîâåêà. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

Пангоды ждут твоих новостей

Добавить комментарий

<a href="Apex WordPress Theme by Compete Themes

Объявление Пангоды

пангоды цветы доставка